ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

@Chandesperans

Sunday, November 13, 2011

Oh for a thousand tongues to sing (Mouin vlé mil lang pou chanté biin Louanj Redanmtè mouin)

Nimewo 14 Chandesperans Kreyol
Oh for a thousand tongues to sing (Mouin vlé mil lang pou chanté biin Louanj Redanmtè mouin

Nimewo 14 Chandesperans Kreyol
Oh for a thousand tongues to sing
Mouin vlé mil lang pou chanté byen louwanj Rédanmtè mouin

1.
Mouin vlé mil lang pou chanté biin
Louanj Redanmtè mouin
Tout gloua, sé pou Bon-Dieu, Roua mouin
Gras li gin tout viktoua
2.
Mèt mouin é Bon-Dieu mouin, édé-m
Pou-m anonsé patou
Pou-m répann nan latè antiè
Konésans non Jézu
3.
Jézu, non ou chasé krintif
Li chasé tristès nou,
Jézu, non ou, sé bè muzik
Sé vi ak santé tou
4.
Li krazé puisans, vié péché
Prizonnié yo lagé
San li nétouayé péchè yo
San li nétouayé mouin
5.
Nou minm, tout pèp, gadé koté-l
Sé li ki Bon-Dieu nou
La foua sové nou, la foua sèl
Gras li padonnin nou.
6.
Bon-Dieu té rinmin tout péchè
Li rinmin nou, sé si!
Pou tout moun patou sou la tè
Pitit li té mouri

No comments:

Post a Comment