ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

@Chandesperans

Saturday, August 13, 2011

99 ChanDesperans: Mouin Vle Rakonte Toupatou

99 ChanDesperans: Mouin Vle Rakonte Toupatou

1.
Mouin vle rakonte tou patou
Kòman Jezu rinmin mouin
Sou la tè li vini gnou jou
Pou li bay vi li pou mouin

Kè:

Se gnou bèl istoua n-ap rakonte
Jezu-Kri mouri pou nou
An nou chante, An nou adore
Gnou Roua ki si rinmin nou

2.

Mouin te pèdi, li sove mouin
Li te wè jan m-tap soufri
Ak bra li, li antoure mouin
Li pran mouin sou zepò li

3.
A biin souvan mouin akable
Lavi abat kouraj mouin
Min mouin pa pè Jezu toupre
Pou rekonfòte nanm mouin

4.
Toujou Jezu se sovè mouin
E kan lè a va rive
Pou-m ale ouè redanmtè mouin
Se avèk joua mouin prale

No comments:

Post a Comment