ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

@Chandesperans

Saturday, July 16, 2011

No. 20 Kreyol Chandesperans

No. 20 Kreyol Chandesperans
1. Gnou jou ma suspann chante-m yo (Some day, I will stop singing)
Voua-m a rete san-l pa chante (My voice will stay without singing)
Min ak sin ki nan la gloua yo (however, with the glorified saints,)
Nan-m mouin va kontan pou-l mele (My soul will be happy to mingle)

Kè:
Ma va ouè li minm jan li ye (I will see Him, the way he is)
Jezu, Redanmtè, fils Bon-Dieu (Jesus, Redeemer, God’s son)

2. Gnou jou fòk kan minm mouin kite
Abitasyon-m sou la tè a
Min pòt abitasyon Bon-Dieu
Va louvri pou mouin jou sa a

3.Gnou jou fè noua va kouvri mouin
Solèy va kouche pou toujou
Min anro Jezu va pran mouin
Pap janm fè noua, min tout tan jou

4. Fò-l vini, jou la gloua sa-a
Se li ki asurans kè mouin
Segnè, kinbe-m pare pou sa
Nan ou m-mete tout konfians mouin

No comments:

Post a Comment