ChildrensCreoleBooks: Children's Books and Stories in Haitian Creole, English, French etc

@Chandesperans

Tuesday, April 12, 2011

Nimewo 45: Echos des Elus: "....Jezu Va Roule Roch la..."

Niméwo 45 – Echos Des Elus
Min pa kapab blié ki koté-m té yé
Lè Jézu té jouin-n moin la vi-m té chanjé
Sé pou sa map chanté paské li sové-m
Si satan vlé bare-m ma va rélé Jézu

Jézu va roulé roch la
Ki vi-n bare-m nan mò la (3 foua)
E-m konnin gnou jou sa va chanjé

Moin pa jamè blié ki jan sa té yé
Lespri-m té boulvèse paské-m te mare
Lè-m vin-n jouin-n ak Jézu tout bagay chanjé
Roch la té mèt baré-m Jézu va delivré –m
Pafoi-m kon’n ap krié devan problem yo
Moin desan’n sou jenou m’ap rélé Jézu
Moin tandé voi Jézu kap pale avè-m
Li di mouin pran kouraj tou bagay va chanjé
Si ou santi ou tris é dekourajé
Ou lévé ouap krié ou pa gin espoua
Ou mèt jouin-n ak Jézu la console
Oui se li min-m ki di li va roulé roch la
Ou té mèt òfelin ou pa gin sékou
Ou té mèt méprizé ou pa gin zanmi
Si ou sé zanmi Jézu ou gin tout bagay
La vi ou té mèt tou noua you jou sa va chanjé

No comments:

Post a Comment